Emp 180 svorio metimo tiltas

Tačiau pagalvok pats. Jmonė persikraustė iš Solnos į naujas, luomui labiau prideran­ čias patalpas netoli Sliuseno, pačiame Stokholmo centre. Bet ar galima - tu man ir toliau patiksi? Paskui ėmė gaminti popierinius maišelius.

Aš galiu sužinoti bet ką apie bet ką, ir jei jūs neįstengiat iš manęs išpešti daugiau naudos nei liepdamas rūšiuoti paštą, tai esat idiotas. Armanskis vis dar prisiminė, kaip liko sėdėti be žado iš pyk­ čio apstulbęs, o ji kalbėjo toliau lyg niekur nieko.

Aš jam vakar vakare ko­ pijavau tą sušiktą ataskaitą ir matau, kad ji guli ant jūsų stalo. Armanskis žvilgsniu susirado ataskaitą ir dėl viso pikto pa­ kėlė balsą. Pagal jūsų direktyvas, tokius dalykus jis turėtų kopijuoti pats, betjis vakar numetė tą ataskaitą man, o pats patraukė į barą.

  1. Stieg Larsson - Mergina Su Drakono Tatuiruote LT | PDF
  2.  Это лишь означает, - сказала она, пожимая плечами, - что сегодня мы не взломали ни одного шифра.

Ir, be to, - ankstesnę jo ataskaitą prieš kelias savaites radau valgykloj. Padėjau tą ataskaitą į jo seifą. Bet turi ją užsirašęs ant lapelio, kurį laiko po kompiuterio klaviatūra ant rašomojo stalo kartu su kompiute­ rio slaptažodžiu.

Tačiau aš norėjau pasakyti štai ką - tas jūsų pokštininkas, t. Pražiopsojo, kad tas vyrukas iki ausų prasiskolinęs per lošimus, kad traukia kokainą kaip dulkių siurblys ir, be to, kad jo mergina prašėsi priimama pagyventi j moterų krizių centrą, kai jis ją pritalžė iki mėlynumo.

Porą minučių Armanskis sėdėjo neišleisdamas nė garso, vis vartydamas nelemtąją ataskaitą.

emp 180 svorio metimo tiltas

Kompetentingai su­ darytą, parašytą suprantamu proziniu stiliumi, primargintą šal­ tinių nuorodų ir objekto draugų bei pažįstamų atsiliepimų apie jį. Galiausiai jis pakėlė akis ir ištarė vieną žodį: - Įrodyk. Jei iki penktadienio popietės nesugebėsi įrody­ ti savo teiginių, būsi atleista. Armanskis per savaitgalį perskaitė jos ataskaitą ke­ lis kartus ir pusę pirmadienio paskyrė joje minimiems faktams emp 180 svorio metimo tiltas kiek patikrinti.

Nors jau prieš pradėdamas tikrinti žinojo, kad informacija pasirodys esanti teisinga. Armanskis buvo sutrikęs, irzo pats ant savęs, kad taip aki­ vaizdžiai jos neįvertino. Jam atrodė, kad ji trenkta, o gal net ir protiškai atsilikusi.

Jis nesitikėjo, kad mergaitė, praleidusi tiek pamokų pagrindinėje mokykloje, net negavusi atestato, gali parašyti ataskaitą, nepriekaištingą ne tik kalbos požiūriu - jis niekaip negalėjo atsistebėti, kaip ji įstengė surinkti dokumente užfiksuotus pastebėjimus ir faktus.

Paklausta, kaip jai tai pavyko, ji išsisukinėdama kažką atsakė. Ir pareiškė neketinanti išduoti savo šaltinių. Netrukus Armanskiui jau neliko abejonių - savo darbo metodų Lisbeta Salander apskritai nežada aptarinėti nei su juo, nei su kuo nors kitu. Tai jam kėlė nerimą, tačiau ne tokį didelį, kad galėtų atsispirti pagundai ją išmėginti. Jis suko galvą keletą dienų. Prisiminė Holgerio Palmgreno žodžius, kai šis jam atsiuntė Lisbetą. Visiems reikia suteikti progą.

emp 180 svorio metimo tiltas

Apmąstė savo paties musul­ — 47 — monišką auklėjimą, įdiegusį įsitikinimą, kad jo pareiga Dievui yra pagelbėti kiekvienam atstumtajam. Na, Dievu jis netikėjo ir nuo paauglystės nebuvo kojos kėlęs į mečetę, tačiau Lisbeta Salander jam pasirodė žmogus, reikalingas konkrečios pagalbos ir paramos. Dėl teisybės reikia pasakyti, kad per pastaruosius dešimtmečius panašiais atvejais jis nedažnai ištiesdavo pagalbos ranką.

Jo įsitikinimas, kad Lisbetą Sa­ lander kamuoja kažkoks rimtas sutrikimas, dar sustiprėjo, tačiau kartu jis įžvelgė, kad už jos ožkiško fasado slepiasi talentingas žmogus. Ji pasirodė trapi ir nedisciplinuota, tačiau ir ėmė - jo paties didžiulei nuostabai - jam patikti.

Per tolesnius mėnesius Armanskis priglaudė Lisbetą Salan­ der po savo sparnu. Jei būtų buvęs pats sau atviras, būtų prisi­ pažinęs, kad apsiėmė globoti ją lyg neturėdamas ką veikti, tarsi atlikdamas socialinį eksperimentą.

Duodavo jai nesudėtingas tyrimo užduotis, mėgindamas patarti, nuo ko pradėti. Ji kant­ riai išklausydavo, paskui patraukdavo savais keliais ir atlikdavo užduotį vadovaudamasi vien tik savo galva. Jam iškilo nepatogi dilema. Ji ir toliau kiekviena proga suerzindavo bendradarbius. Nujautė, kad jei lieptų Lisbetai Emp 180 svorio metimo tiltas rinktis arba pagrasintų atleisti, ji tik gūžtelėtų pečiais. Taigi buvo priverstas arba jos atsikratyti, arba susitaikyti su tuo, kad ji - ne tokia kaip visi normalūs žmonės.

Ji buvo tarsi nelaiku ištikęs niežulys - grasus, bet drauge ir masinantis kasytis. Tai nebuvo lytinis potraukis, bent jau taip nusprendė Armanskis. Moterys, j kurias jis žvalgydavosi, buvo dailios figūros blondinės putliomis lūpomis - jos žadindavo jo fantaziją.

emp 180 svorio metimo tiltas

Be to, jau dvidešimt metų jis buvo vedęs suomę Ritvą, kuri, net ir būdama jau vidutinio am­ žiaus, su kaupu atitiko visus šiuos reikalavimus. Jis nė karto ne­ buvo jai neištikimas, na, gal ir pasitaikė koks vienas kitas kartas, kurį jo žmona galėtų ne taip suprasti, jei tik apie tai sužinotų, tačiau santuoka buvo laiminga, jis turėjo dvi Salander amžiaus dukras. Šiaip ar taip, jo nedomino plokščiakrūtės merginos, ku­ rias gali supainioti su liesais berniūkščiais. Ne jo skonio.

Ir vis vien jis pagaudavo save nederamai svajojant apie Lis- betą Salander, taigi pripažino, kad šalia jos negali likti abejin­ gas. Tačiau potraukį, manė Armanskis, lemia tai, kad Salander jam - visiškai nepažįstama siela.

Stieg Larsson - Mergina Su Drakono Tatuiruote 2010 LT

Įsimylėdamas ją būtų įsimylėjęs graikų mitų nimfos atvaizdą. Salander atstovavo nerealiam, jį žavinčiam gyvenimui, tačiau pats jame negalėjo dalyvauti - kad ir kaip ten būtų, jam ten dalyvauti uždraudė ji.

Kartą Armanskis sėdėjo lauko kavinėje Stokholmo sena­ miesčio Didžiojoje aikštėje, o Lisbeta Salander atkėblinusi įsi­ taisė prie staliuko kitoje lauko kavinės pusėje. Drauge su ja buvo trys merginos ir vienas vaikinas, visi apsirengęs panašiai kaip ir ji. Armanskis smalsiai ją stebėjo. Atrodė tokia pat santūri kaip ir darbe, tačiau, tiesą sakant, kiek šyptelėjo iš to, ką pasakojo mer­ gina purpuriniais plaukais.

Armanskiui knietėjo sužinoti, kaip Salander reaguotų, jei jis vieną gražią dieną ateitų į darbą žaliai dažytais plaukais, nutrin­ tais džinsais ir aprašinėta odine striuke su kniedėmis.

Ar priim- — 49 — tų jj kaip sau lygų? Labiausiai tikėtina, kad nusišaipytų, ir tiek. Ji sėdėjo nugara į jj, nė karto neatsigręždama ir iš pažiūros nė nenujausdama, kad jis taip arti. O jj keistai trikdė, kad ji šalia.

Kai jis po valandėlės pakilo norėdamas nepastebimai išsmukti, ji staiga pasuko galvą ir pasižiūrėjo tiesiai j jj, tarsi visą laiką būtų žinojusi, kad jis ten sėdi, tarsi būtų laikiusi j j savo optiniame tai­ kiklyje: Jos žvilgsnis užkupo jj taip staiga, tarsi tai būtų ataka, tad apsimetė jos nepastebėjęs ir spardai išžingsniavo iš kavinės. Ji nepasisveikino, tačiau nulydėjo j j akimis, emp 180 svorio metimo tiltas tik tada, kai jis pasuko už kampo, jos akys nustojo svilinusios jam nugarą.

Ji niekada nesijuokdavo, nebent labai retai. Tačiau vis dėlto Armanskiui atrodė, kad jos būdas sušvelnėjo. Jos humoro jaus­ mas buvo, švelniai tariant, sausas, ir ji pati kartkartėmis iš to kreivai ironiškai šyptelėdavo.

Pasitaikydavo, kad Armanskis pasijusdavo taip provokojuomas jos emocinio šaltumo, kad panūsdavo čiupti ją, gerai pakratyti, pra­ laužti jos kiautą ir taip laimėti jos draugystę ar bent jau pagarbą. Vieną vienintelj kartą, kai ji jau buvo išdirbusi jam devynis mėnesius, jis pamėgino aptarti šiuos jausmus su ja. Nenutiko nieko neprideramo - jis tik pamėgino pasakyti, kad ji, atvirai tariant, jam patinka. Labiau­ siai troško paaiškinti, kad jaučiąs kažkokį instinktą ją globoti ir kad jeigu jai prireiktų kokios nors pagalbos, ji galėtų kreiptis į jį visiškai juo pasikliaudama.

Jis netgi pamėgino ją apkabinti. Savaime suprantama, turėdamas vien tik draugiškų ketinimų. Ji išsivadavo iš jo negrabaus glėbio ir išėjo iš pobūvio. Paskui ne­ besirodė darbe ir neatsiliepė mobiliuoju. Draganui Armanskiui jos nebuvimas buvo kankynė, kone asmeninė bausmė.

Neturėdamas su kuo pasidalyti savo jausmais, pirmą kartą apimtas siaubo prare­ gėjo ir suprato, kokią pražūtingą galią jam turi Lisbeta Salander. Įėjo į jo kabinetą negirdimai tarsi vaiduok­ lis, ir jis staiga suprato, kad ji stovi prieblandoje vos per žingsnį nuo slenksčio ir stebi jį, nesuvokiantį, kiek laiko ji jau ten. Ištiesė jam puodelį espreso kavos iš valgyklos automato. Jis be žado paėmė puodelį pajutęs ir palengvėjimą, ir baimę, kai ji koja pristūmė duris, at­ sisėdo į lankytojams skirtą krėslą ir pažvelgė jam tiesiai į akis.

Paskui uždavė draudžiamą klausimą taip, kad nebeliko nei kaip išsisukti, nei kaip natūralių riebalų degintojų namuose juokais.

Armanskis sėdėjo kaip suparalyžiuotas, desperatiškai mė­ gindamas sumesti, ką čia atsakius. Pirmasis impulsas - įsižeis­ ti ir viską paneigti. Paskui jis pamatė jos žvilgsnį ir suvokė, kad ji pirmą kartą jam uždavė asmeninį klausimą. Tai emp 180 svorio metimo tiltas rimtas klausimas, ir jei jis pradėtų juokauti, ji priimtų tai kaip įžeidimą.

Ji norėjo pakalbėti su juo, o jam buvo smalsu, kiek laiko ji kaupė drąsą prieš ateidama aiškintis. Jis iš emp 180 svorio metimo tiltas padėjo parkerį ir atsilošė kėdėje. Galų gale pavyko atsipalaiduoti. Dėl to, kad daugybę kartų beveik ištiesei ranką paliesti mane, tačiau susilaikei.

Negaliu to paaiškinti, tačiau taip yra. Pats nesuprantu kodėl, bet tu man labai patinki. Tačiau aš tavęs nenoriu. Nes nieko iš to nebus. Armanskis staiga nusijuokė - Salander pirmą kartą nepabijo­ jo asmeniškumo. Sunku sugalvoti, ką vyras trokštų išgirsti ma­ žiau už tokį verdiktą. Jis stengėsi parinkti tinkamus žodžius.

emp 180 svorio metimo tiltas

Kar­ tais tu trenktas, kartais baisus biurokratas, tačiau kartu, tiesą sakant, ir patrauklus vyriškis, ir Tačiau tu mano šefas, aš pažįstu tavo žmoną, be to, noriu toliau dirbti pas tave.

Tokiomis aplinkybėmis būtų pats kvailiausias dalykas prasidėti su tavimi. Armanskis sėdėjo nuščiuvęs, vos drįsdamas kvėpuoti. Vertinu, kad tu tikrai pasirodei galįs spjauti į išankstinius nusistatymus ir suteikei man šansą. Tačiau tu man nebūsi nei meilužis, nei tėvas. Ji nutilo.

Netrukus Armanskis bejėgiškai atsiduso. Jei tu nieko prieš. Jis linktelėjo, paskui prašneko kaip galėdamas nuoširdžiau: - Aš labai noriu, kad tu man ir toliau dirbtum. Tačiau taip pat noriu, kad jaustum man draugiškumą ir pasitikėjimą. Ji linktelėjo. Ji šiek tiek apniuko, tačiau jis negailestingai kalbėjo kaip numesti svorį nuo iv skysčių. Bet ar galima - tu man ir toliau patiksi?

Salander ilgokai svarstė. Emp 180 svorio metimo tiltas atsistojo, apėjo stalą ir apkabino jį. Jis visiškai apstulbo. Tik suėmė jos ranką, kai ji nuo jo atšlijo.

Tai ir buvo vienintelis sykis, kai ji parodė jam šiokį tokį švel­ numą, ir vienintelis sykis, kai ji apskritai palietė jį. Šią akimirką Armanskis prisimindavo su šiluma. Per visus prabėgusius ketverius metus ji šiek tiek atsklei­ dė Armanskiui kai kurias savo asmeninio gyvenimo ir praei­ ties nuotrupas.

Pasitaikius progai jis patikrino ją pritaikyda­ mas savo žinias apie patologijos emp 180 svorio metimo tiltas. Kartą ilgai kalbėjosi su advokatu Holgeriu Palmgrenu, kuris iš pažiūros nenustebo jį pamatęs, ir tai, ką Armanskis galų gale sužinojo, nepadidi­ no jo pasitikėjimo Salander.

Jis niekam niekuo neišsidavė, kad šniukštinėjo apie jos asmeninį gyvenimą, ir nė žodžiu neprasi­ tarė apie tai jai pačiai. Tik kuo giliau nugrūdo savo nerimą ir sustiprino budrumą.

Ateityje ji jam atliks tyri­ mų užsakymus kaip laisvai samdoma darbuotoja. Jis paskyrė jai nedideles garantuotas mėnesines pajamas, nesvarbu, ar atliks užduotį, ar ne; tikrąsias pajamas sudarė už kiekvieną atliktą už­ sakymą jo apmokama sąskaita faktūra.

Tai buvo praktiškas sprendimas, palankus ir Armanskiui, ir įmonei, ir pačiai Salander. Rūpesčių keliančiame PAT skyriuje jis sumažino etatų skaičių iki vieno nuolatinio darbuotojo, vyresnio amžiaus kolegos, padoriai atlikdavusio įprastus darbus ir prižiūrė- davusio įsiskolinimų sritį.

Kadangi Armanskis dažnai duodavo jai — 53 — užsakymų, ji gaudavo padorų atlyginimą. Būtų galėjusi užsidirbti kur kas daugiau, tačiau dirbdavo tik tada, kai užeidavo įkvėpimas, anot jos - jei Armanskiui nepatinka, tegu atleidžia.

Armanskis priėmė ją tokią, kokia yra, tačiau neleisdavo susi­ tikti su užsakovais. Išimtys iš šios taisyklės buvo retos. Vis dėlto šios dienos susitikimas, deja, turėjo būti kaip tik tokia išimtis. Jos makiažą sudarė spalvos, signalizuojančios, kad ji, gali­ mas daiktas, daltonike.

Kitaip tariant, ji buvo netgi labai pado­ riai apsirengusi. Armanskis atsiduso ir nukreipė akis nuo jos į trečią patalpo­ je esantį asmenį - konservatyviai vilkintį svečią storais akinių stiklais.

emp 180 svorio metimo tiltas

Advokatas Dirkas Frudė buvo šešiasdešimt aštuonerių metų. Jis pareikalavo asmeniškai susitikti ir apklausinėti darbuo­ toją, parašiusią ataskaitą. Armanskis mėgino atšaukti susitikimą visaip išsisukinėdamas, atseit Salander persišaldžiusį, išvažiavusi ir apsikrovusi darbais.

Frudė atsainiai tarstelėjo, girdi, tai niekis - reikalas neskubus, jis puikiausiai galįs kelias dienas palaukti. Ar­ manskis nusikeikė, tačiau galiausiai nebeliko kitos išeities, kaip tik juos suvesti, taigi advokatas Frudė sėdėjo su neslepiama nuos­ taba pro primerktas akis stebeilydamas į Lisbetą Salander.

Ant viršelio prie pavardės kruopščiai pri­ rašytas asmens kodas. Jis ištarė pavardę garsiai. Advokatas Fru­ dė, tarsi pabudęs iš užkeikimo, dirstelėjo į Armanskį. Ji be jokių išlygų geriausia mūsų tyrėja.

Uploaded by

Buvo akivaizdu, kad advokatas Frudė nė nenutuokia, kaip jam reaguoti j Lisbetą Salander, tad atsigręžė į pažįstamesnę te­ ritoriją, užduodamas klausimą Armanskiui, lyg jos čia nė nebū­ tų. Salander, pasinaudojusi proga, iš savo kramtomosios gumos išpūtė milžinišką burbulą. Armanskiui nespėjus nė prasižioti, ji pasisuko j savo šefą, tarsi Frudė nė neegzistuotų.

Advokatas Frudė beregint susigaudę padaręs klaidą. Akimirką stojo trumpa nejauki tyla, paskui jis galų gale lipšniu dėdulišku bal­ su kreipėsi į Lisbetą Salander, stengdamasis atitaisyti skriaudą.

  • Garsys, plk.
  • Saugiausias svorio metimo priedas 2021 m

Salander piktdžiugiškai j j nužvelgė tarsi koks Nubijos plėšrū­ nas, svarstantis, ar neparagauti Dirko Frudės pietums. Žvilgsnis buvo toks stulbinamai kupinas neapykantos, kad Frudės nugar­ kauliu perbėgo šiurpuliai.

Paskui jos veidas akimirksniu sušvel­ nėjo. Frudė net pamanė, ar tik nebus jam pasivaidenę. Kai ji prašneko, balsas skambėjo tarsi valstybės valdininkės. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad užduotis nebu­ vo labai sudėtinga, išskyrus tai, kad pats jos apibrėžimas gana miglotas.

Todėl ataskaita tam tikra prasme atrodo kaip gyvenimo faktų rinki­ nys. Iš viso šimtas devyniasdešimt trys puslapiai, tačiau šimtas — 55 — dvidešimt iš jų, tiesą sakant, tėra jo rašytų straipsnių kopijos arba iškarpos iš laikraščių publikacijų, kuriose jis figūruoja. Bliumkvistas yra visuomenės veikėjas, turintis mažai paslapčių, nes beveik neturi ko slėpti. Gimęs Borlengėje, tačiau niekada ten negyveno. Tėvai, Kurtas ir Anita Bliumkvistai, vaikų susilaukė būdami maždaug trisdešimt penkerių, šiuo metu abu jau mirę.

Jo tėvas buvo staklių montuotojas, todėl nemažai kilnojosi iš vienos vietos į kitą. Mama, kiek man pavyko išsiaiškinti, nieka­ da neturėjo jokio kito darbo, išskyrus namų priežiūrą. Seimą at­ sikraustė j Stokholmą, kai Mikaeliui atėjo metas pradėti lankyti mokyklą.

Jis turi trejais metais jaunesnę seserį Aniką, advokatę. Ir dar keletą dėdžių iš motinos pusės bei pusseserių ir pusbrolių. Ar tu neketini įpilti kavos?

A Mom Tried Keto Diet For 30 Days. This Is What Happened When Things Went Wrong.

Pastaroji replika buvo skirta Armanskiui, kuris paskubomis atsuko stalo termosą, užsakytą kaip tik šiam susitikimui. Gestu jis parodė Salander, kad kalbėtų toliau. Emp 180 svorio metimo tiltas gyveno Lila Esingene. Bliumkvistas ėjo j mokyklą Bromoje, o paskui - į gimnaziją Kungsholmene. Jo atestato vidurkis neblo­ gas - 4,9, kopijos pridėtos segtuve. Baigęs gimnaziją įsidarbino metro bilietų pardavėju, su­ sitaupė pinigų ir išvažiavo į užsienį.

Buvo išvykęs metus, pana­ šu, daugiausia bastėsi po Aziją - Indiją, Tailandą, buvo užsukęs trumpam ir į Australiją. Sulaukęs dvidešimt vienerių pradėjo Stokholme studijuoti žurnalistiką, po pirmojo kurso studijas nu­ traukė ir išėjo atlikti karinės prievolės - tarnavo šauliu Kirunoje.

Po kariuomenės įgijo žurnalisto išsilavinimą ir nuo to laiko dirba. Kiek man leistis į detales? Panašu, kad jis - stropuolis. Iki šiol jam darbe se­ kėsi.

Devintajame dešimtmetyje jis įvairiose vietose dirbo pava­ duojantį darbą, iš pradžių provincijoje, paskui Stokholme. Yra sąrašas. Persilaužimas įvyko, kai jis atskleidė Brolių Grybšt, tų plėšikų, gaują. Bet ku­ riam įtaisyčiau mėlynę, jei tik laikraštyje pavadintų mane Pepe Ilgakojine. Ji niūriai žvilgtelėjo į Armanskį, kuris nurijo seiles.

Jis ne kartą buvo pagalvojęs apie Lisbetą kaip tik kaip apie Pepę Ilgakojinę, tad padėkojo savo gerai nuovokai, kad nė karto nemėgino taip pa­ juokauti. Jis mostelėjo smiliumi rodydamas, kad ji kalbėtų toliau.

Iš esmės visą laiką dirbo kaip laisvai samdomas, teturėjo vieną vienintelę nuolatinę tarnybą vakariniame laikraštyje devintojo dešimtme­ čio pabaigoje. Leidinys iš pradžių buvo grynas autsaideris, be stiprios leidyklos užnugario. Tačiau tiražas išaugo, nūdien siekia 21 egzempliorių. Redakcija yra Jotos gatvėje, vos už keleto kvartalų nuo čia.

emp 180 svorio metimo tiltas

Tik studijuodamas žurnalistiką institute draugavo su mergina, kuri anuomet buvo aktyviai įsi­ traukusi į sindikalistų veiklą ir šiuo metu yra kairiųjų partijos Riksdago deputatė. Panašu, kad kairiuoju jis buvo apšauktas ypač dėl to, kad dirbdamas ekonomikos korespondentu rašė demas­ kuojančius reportažus apie korupciją ir nešvarius verslo pasaulio emp 180 svorio metimo tiltas. Jo plunksnai priklauso keletas triuškinančių direktorių ir politikų portretų tai jie, be abejo, užsitarnavolėmusių ne vie­ ną atsistatydinimą ir teisinius padarinius.

Žinomiausia Arbogos byla, dėl jos dešiniųjų politikas buvo priverstas atsistatydinti, o vienas buvęs savivaldybės buhalteris nubaustas metams laisvės at­ ėmimo už išeikvojimą. Išskirtinį dėmesį nusikaltimams vis dėlto vargu ar galima priskirti kairuoliškoms pažiūroms. Kas dar? Knygos neskaičiau, tačiau, sprendžiant iš recenzijų, ji sutikta prieštaringai, tad sukėlė nemažai debatų žiniasklaidoje.

Pajamų deklaraciją pri­ dėjau prie ataskaitos. Banke laiko daugiau kaip du šimtus pen­ kiasdešimt tūkstančių kaupiamojoje pensijos sąskaitoje bei kau­ piamuosiuose fonduose. Taip pat turi sąskaitą su maždaug šimtu tūkstančių kronų, kurias naudoja kaip dienpinigius, einamo­ sioms išlaidoms, kelionėms ir panašiai.

Jam priklauso nekilnoja­ masis turtas - išmokėtas butas, šešiasdešimt penki kvadratiniai metrai Beįmano gatvėje. Neturi nei paskolų, nei skolų. Salander kilstelėjo pirštą. Tai trisdešimties kvadratinių metrų didumo pašiūrė, perstatyta į emp 180 svorio metimo tiltas vasarnamį prie vandens, pačiame patrauk­ liausios miestelio dalies centre.

Jie taip pasidalijo - sesuo pa­ siėmė tėvų butą Lila Esingene, o Mikaelis Bliumkvistas gavo trobelę. Nežinau, kiek ji šiais laikais gali būti verta - greičiausiai kelių milijonų - kita vertus, panašu, kad jis nelinkęs parduoti, lankosi Sandhamne gana dažnai. Li­ kusius susirenka iš užsakymų, tad galutinė suma įvairuoja. Prieš trejus metus, kai jį samdė ne viena žiniasklaidos priemonėmis gavo rekordiškai daug, beveik keturis šimtus penkiasdešimt tūkstan­ čių.

Pernai iš užsakymų teuždirbo šimtą dvidešimt tūkstančių. Jo įvaizdis - savimi pasitikintis moralės sergėtojas verslo pasaulyje. Jį gana dažnai kviečia į televiziją komentuoti įvairių aktualijų. Jis ge­ rokai susikompromitavo, - blaiviai konstatavo Salander. Armanskis išplėtė akis. Per tuos pas jį išdirbtus metus Lis- beta Salander nė karto nė vieno asmens tyrimo apžvalgoje ne- — 59 — pateikė jokių asmeninių pastabų.

Vien tik faktai ir dar kartą sausut sausutėliai faktai. Orlaivi valdymo padalinys informuoja orlaivius apie esam taktin padt ir spja apie pavojus orlaivio saugumui. Jis skiria konkreius udavinius ligoni evakuacijos orlaiviais padaliniams ir kontroliuoja ligoni sueistj perveim. Centras dirba kartu su judjimo valdymo centru ir medicininius poreikius derina su transportavimo galimybmis. Kitaip: airfield. Noom svorio metimas prisijungti ADR.

Visas judjimas aerodromo takais ir aiktelmis. Visuma veiksm, susijusi su: 1. Kitaip: post flight inspection. Kai kuri raketini varikli ypatyb kur laik veikti ugesus pagrindiniam varikliui.

Kuro purkimo procesas ir degimas turboreaktyvinio variklio imetimo vamzdio sraute turbinos gale. Kitaip: collection agency. Be to, bgant laikui ji kinta. Tai vadinama ami svyravimais. Kitaip: mapping camera. Kitaip: air survey photography.

Document Information

Kitaip: aerial picket. Nuoseklus kurs ir nuotoli ymjimas, naudojamas oro navigacijoje. Nuoseklus skrendanio objekto padties ymjimas, grafikas nuskrist kurs ir nuotoli pavaizdavimas. Laivuose displjus, kuriame matyti skrendanio objekto padtis ir judjimas j stebinio laivo atvilgiu. Kitaip: no-wind position. Jis gali bti strateginio ar taktinio pobdio. Kitaip: aerial reconnaissance. Kitaip: exposure station. Jis braiomas skrydi valdymo centre. Kariai, parengti atlikti operacijas juos nuleidus paraiutais arba nutupdius orlaiv.

Materialins priemons specialiai desanto pajgoms. Aviacin ranga specialiems udaviniams atlikti. Komponentai, sudarantys orlaivio pagrind. Orlaivio bkl nuo to momento, kai jis visikai laikomas oro srauto, t. Kitaip: emergency barrier. Kitaip: aircraft arresting wire. Kitaip: tail hook. Kitaip: aircraft captain.

Krymin orlaivi prieira skirstoma dvi kategorijas: A: Orlaivio prieira oro uoste arba laive, galinanti t orlaiv nuskristi kit aerodrom ar laiv. B: Orlaivio prieira aerodrome arba laive, galinanti t orlaiv iskristi vykdyti operacins uduoties. Kitaip: aircraft guide.

  • Jis nusijuokė man į akis sakydamas, - cituoju pažodžiui, - kad jei tai yra viskas, ką gali Švedijos investuotojai, tai mūsų šalis greitai žlugs.
  • Kaip padėti savo žmonai mesti svorį

Kitaip: aircraft role equipment. Neimetamieji paprastai nuo orlaivio skrydio metu neatskiriami: degal bakas, viel rits, konteineriai degal, traukos stiprinimo, patrankos, elektroninio atoveiksmio rangos, duomen duts ir t. Kitaip: aircraft tie-down. U j kartais reikia mokti. Jis skiriasi nuo kryminio orlaivio aptarnavimo program. Orlaivio pakabai bna dvejopi: 1. Vietov prieo ar kitoje grsms teritorijoje, kuri umus utikrinamas kariuomens ir materialini atsarg nuleidimo tstinumas; taip pat sudaroma manevravimo erdv, reikalinga vykdyti numatytoms operacijoms.

Paprastai ta vietov uimama desanto operacij metu per atakos etap. Nustatyta vieta operacij rajone, kuri naudojama kaip tiekimo ir evakuacijos orlaiviais baz. Oro erdvs kontrols rajonas gali bti padalytas dalis. Parengtis veiksmams, gynybai ar apsaugai.

LED bar apšvietimo privalumai

Laiko tarpas, kai kariai, gav aliarmo signal, laukia bdami kovins parengties bkls. Skrydi skaiiaus pagal turimus iteklius nustatymas atskir tip orlaiviams kiekvienai operacijai ar uduoiai.

Planuojant branduolin kar konkretus branduolini ginkl kiekis ir tipai, laikinai paskirti vadui tik kaip planavimo veiksnys.